Tháng Quý Hợi
Ngày Giáp Dần
Giờ Giáp Tý
Tiết Lập đông