Phần mềm khảo sát hhmaps 2019

Phần mềm khảo sát hhmaps 2019
Phiên bản 2019 được thiết kế hoàn toàn giao diện mới, có thể lựa chọn giao diện khác nhau. Ngoài các tính năng của phiên bản 2016. Phiên bản này còn thêm nhiều tính năng mới. Như kéo thả file, thay đổi giao diện tính chuyển tọa độ, Vẽ sơ họa mốc, Vẽ khung...và những tính năng khác cũng như fix lỗi các phiên bản trước.
** PHIÊN BẢN 10.22.43.5351 cập nhật ngày 27/06/2022

+ Fix một số lỗi.
+ Thêm mẫu vẽ sơ hoạ mốc
+ Module Trắc dọc trắc ngang dữ liệu từ bản vẽ: rải tên điểm, điền lý trình, rải điểm tim... được nhiều tuyến.
+ Fix lỗi xuất text ra file, đổi text sang điểm  không nhận được dấu thập phân là dấu phẩy (,)
+ Thêm dịch chuyển bản vẽ theo giá trị DX, DY;
+ Fix lỗi bình sai lưới mặt bằng;
+ Fix lỗi kiểm tra cập nhật lỗi mạng;
+ Fix lỗi xuất tọa độ Insblock ra file (Y < 0);
+ Thêm Nối đường khi rải điểm (có lựa chọn);
+ Fix lỗi cố định mức so sánh trắc ngang, không xếp khung;
+ Fix lỗi biên tập 7 bảng Compass_solotion
+ Thêm một số tính năng vẽ đồng mức
+ Nội suy TDTN thêm lựa chọn đường bao, lỗ thủng
+ Fix tính tọa độ tim tuyến từ đỉnh
+ Fix một số lỗi
+ Thêm giao diện HHMAPS2019C.
+ Fix lỗi ghi tệp trắc dọc, trắc ngang sang dạng sổ đo kiểm tra(dc2).
+ Thêm rải cọc GPMB.
+ Fix lỗi mở tệp trắc dọc trắc ngang NTD, chỉ có nửa mặt cắt bên phải.
+ Fix lỗi biên tập bình sai GPS HGO.
+ Thêm lỗi biên tập bình sai GPS HGO định dạng V2.04.
+ Fix lỗi một số ứng dụng.
 
** PHIÊN BẢN 10.21.28.5275, cập nhật ngày 06/04/2021
+ Fix lỗi lưu số liệu trắc dọc trắc ngang từ độ cao sang số liệu đo.
+ Fix lỗi xuất số liệu trắc ngang từ file bản vẽ TNTN.
+ Tạo sổ đo góc cạnh: Thêm phần lựa chọn sai số 2C ngẫu nhiên, dương, âm.
+ Bình sai mặt bằng: Thêm phần lựa chọn sai số trọng số đơn vị đầu vào là 1 hôặc sai số đo góc Mb.
+ Thêm phần config vào đuôi số liệu BSMB (*.mb) và BSDC (*.dc)
+ Fix lỗi Mở file Gooogle Earth chuyển vào bản vẽ (định dạng kml nhưng bị đổi đuôi thành kmz)
+ Fix lỗi form đặt thông số bề mặt (máy có độ phân giải lớn)
+ Thêm lựa chọn cố định mức so sánh trắc dọc, trắc ngang;
+ Fix lỗi tách trắc ngang 2 nửa chờm khung khi bên phải lớn hơn bên trái qua nhiều
+ Fix lỗi vẽ trắc ngang khi chọn thêm tim phân kỳ
+ Fix lỗi chuyển tọa độ bản vẽ file lớn
+ Fix lỗi Xuất trắc ngang từ bình đồ
+ Fix lỗi tính chuyển hệ tọa độ VN2000 -> UTM trước 1975
+ Thêm vẽ sơ họa mốc từ bình đồ
+ Fix lỗi một số ứng dụng
+ Fix lỗi giao diện máy tính có độ phân giải cao
 
** PHIÊN BẢN 10.20.23.5235, cập nhật ngày 19/11/2020
+ Thêm vẽ mặt cắt dọc theo đường polyline
+ Fix lỗi bình sai lưới mặt bằng, mạng lưới rời rạc (không liên kết)
+ Fix lỗi rải điểm (dạng text), không rải hết dữ liệu. Đặt font text;
+ Fix thoát phần mềm báo lỗi;
+ Mở file CAD lỗi chuyển sang mở htrans
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO DIỆN

Hình 1. Giao diện chuyển đổi tạo độHình 2. Giao diện bình đồHình 3. Giao diện soạn thảo
 

Tác giả bài viết: Dương Ngọc Hiền