Trang chủ » Tải về » Phần mềm hhmaps

hhmaps2016_setup
hhmaps2016_setup
35. Phiên bản cập nhật ngày 25/9/2019
+ Fix lỗi tính ngược bình sai mặt bằng
+ Fix lỗi đọc số liệu máy toàn đạc điện tử LEICA (*.gsi): Cao gương, cao máy;
+ Thêm tự động cập nhật phiên bản hhmaps2019
+ Fix lỗi báo cáo kết quả bình sai độ cao: đơn vị m và mm với các sai số trọng số đơn vị, Hmax, Hmin


34. Phiên bản cập nhật ngày 20/07/2019
+ Fix lỗi vẽ trắc dọc trắc ngang: cắt trắc dọc;

+ Cải thiện tốc độ chuyển bản vẽ  KML/KMZ; 
+ Giảm dung lượng file KML/KMZ;


33. Phiên bản cập nhật ngày 03/07/2019
* KML/KMZ: 
+ Fix lỗi cũ pháp file lớn.


32.  Phiên bản cập nhật ngày 30/05/2019:  
    + Fix một vài lỗi DWG/DXF -> KML/KMZ
    

31. Phiên bản cập nhật ngày 19/05/2019:  
    + Fix một vài lỗi .


30. Phiên bản cập nhật ngày 23/04/2019:  
    + KML/ GPX: lựa chọn giữ nguyên độ cao (nguồn) khi tính chuyển (chuyển bản vẽ sang KML/KMZ ; nhập KML/ KMZ vào bản vẽ) hoặc ghi điểm tọa độ tính chuyển sang KML/GPX .


29. Phiên bản cập nhật ngày 08/04/2019:  
    + Fix một số ứng dụng.

28. Phiên bản cập nhật ngày 02/04/2019:  
    + Đọc tệp KML/KMZ: Fix lỗi đọc tên điểm có ký tự đặc biệt.


27. Phiên bản cập nhật ngày 29/03/2019:  
   + DWG & DXF to KML/KMZ: Thêm lựa chọn cao độ dạng... (để xem 3D trên Google Earth); Thêm lựa chọn tự động tô màu Polyline kín.
   * Fix: Lỗi vẽ trắc dọc, vẽ trắc dọc cống từ trắc ngang.
  + DWG to KML/KMZ: Thêm lựa chọn chuyển bản vẽ sang Kml/Kmz tất cả bản vẽ hoặc các đối tượng được lựa chọn (selection); Lựa chọn mở rộng các chiều xuống mặt đất (View 3D, các hình tròn, đa giác...)


26. Phiên bản cập nhật ngày 25/03/2019:  
   * Google Maps: Fix lỗi vẽ hiện trạng trực tiếp lên CAD


25. Phiên bản cập nhật ngày 07/03/2019:  
   * 
Bản vẽ: Fix lỗi không nhận dữ điểm dạng text có ký tự trống (trước hoặc sau) khi tạo bề mặt .
   * Tuyến(phần nội suy trắc dọc trắc ngang từ bản vẽ): Fix lỗi tính tọa độ tim tuyến từ các đường tim tuyến có sẵn: tính lệch đoạn cong chuyển tiếp khi đường không đủ để xây dựng (không xác định vị trí đỉnh cong chính xác).
  +  Thiết lập tuyến (
phần nội suy trắc dọc trắc ngang từ bản vẽ) :Thêm lựa chọn ghi tọa độ tim tuyến X (bắc), Y(đông) trước hoặc sau.

24. Phiên bản cập nhật ngày 27/12/2018:
+ Cải thiện tốc độ tạo bề mặt (mô hình tam giác) khi chọn đường bao.
+ Thêm phần chọn dán nhãn đồng mức cái khi vẽ đường đồng.
+ Thêm lựa chọn thể hiện màu của bề mặt theo độ cao.
+ Sửa lại thiết lập làm trơn đường đồng theo thanh trượt.
+ Sửa nối đường bao khi load điểm từ file trắc ngang: không có điểm nằm ngoài đường bao (do sai số thực)


23. Phiên bản cập nhật ngày 25/12/2018:
* Fix nội suy điểm theo bề mặt một số vị trí trong tam giác không xác nhận (thêm điểm theo bề mặt...)

22. Phiên bản cập nhật ngày 17/12/2018:
* Fix tính ngược bình sai mặt bằng .
* Fix lỗi tab bình đồ không thể hiện tên lớp.
+ Thêm tạo sổ thủy chuẩn: lựa chọn mia 2 mặt và 1 mặt


21. Phiên bản cập nhật ngày 07/12/2018:
* Fix  lỗi vẽ lún .
+Thêm lựa chọn vẽ đồ thị lún theo chù kỳ trên cùng một đồ thị.

+Thiết kế lưới mặt bằng thêm các ô tích điểm gốc
* Fix lỗi vẽ lưới thiết kế lưới mặt bằng


20. Phiên bản cập nhật ngày 01/12/2018:

+ Thêm vẽ đồ thị lún mốc độ cao theo "Trục" (tuyến).

19. Phiên bản cập nhật ngày 23/11/2018:

 Chuyển bản vẽ DWG/DXF sang kml/kmz:
* Fix lỗi font thể hiện trên Google Earth cả style font .
* Fix lỗi KML/KMZ: 
Google Earth báo lỗi đọc dòng cuối.
 
18. Phiên bản cập nhật ngày 19/11/2018:
* Fix lỗi các bảng số liệu Chọn các cột số không phải là số thực báo lỗi.
* Fix lỗi tự tạo vòng khép (lưới mặt bằng): một vài trường hợp không nhận tuyến khép
+ Tạo bình sai từ lưới nhận điểm gốc theo tên Block là GPS; bỏ những cạnh gốc.


17. Phiên bản cập nhật ngày 16/11/2018:
* Biên tập 7 bảng từ XYH: fix lỗi bảng 3.1, 3.2, 3.3: cạnh các điểm gốc sai số và số hiệu chỉnh = 0
  
16. Phiên bản cập nhật ngày 02/11/2018:
+Tạo số thủy chuẩn:
  Thêm phần theo trạm đo
  Thêm loại máy có độ chính xác đến 0.01mm.

 
15. Phiên bản cập nhật ngày 29/10/2018:
+Tính tọa độ: máy định dạng máy hãng NIKON (định dạng raw, bổ sung nhận mã RE)

14. Phiên bản cập nhật ngày 19/10/2018:
+Tính chuyển tọa độ về tọa độ trong tâm công trình: thêm lựa chọn nhập tọa độ trọng tâm

13. Phiên bản cập nhật ngày 17/10/2018:
*  Fix báo lỗi khi không có mạng.
+ Thêm và fix lỗi một số ứng dụng Gmaps:
 

 
12. Phiên bản cập nhật ngày 16/10/2018:
*  Fix lỗi vẽ lưới mặt bằng ký hiệu góc một số trường hợp ngược chiều.
 
11. Phiên bản cập nhật ngày 06/10/2018:
*  Fix lỗi bình sai độ cao không nhận trị đo đặt mm.
 
10. Phiên bản cập nhật ngày 14/9/2018:
*  Fix lỗi không nhận tuyến đường polyline không có cong.
+ Thêm ghi lý trình và tọa độ tim tuyến: Menu Trắc dọc trắc ngang -> Tab vẽ trắc ngang -> Tuyến - > 
Ghi lý trình, tọa độ tim tuyến tệp (*.tdtim) 
*  Fix lỗi chuyển bản vẽ sang Google maps (không hiện đối tượng trên Google maps): Menu Google maps ( Bản vẽ -> Google maps (Chuyển bản vẽ sang google maps ))
*  Fix lỗi không thực hiện lệnh ghi file bản vẽ trắc dọc, trắc ngang.
*  Fix lỗi nhập file KML vào bản vẽ.
 
9. Phiên bản cập nhật ngày 07/9/2018:
+ Tính chuyển tọa độ: thêm trường hợp giá trị tọa độ Y(đông) có phần thứ tự múi chiếu như bảng cấp tọa độ nhà nước (ví dụ: 18 523543.522 hoặc 18523543.522 hiểu là kinh tuyến trục 105độ múi 6 độ và giá trị Y=523543.522). 
+  Bảng nhập số liệu thêm phần thay đổi giá trị cột X (bắc) và cột Y (đông) cho nhau trường hợp nhập nhầm tọa độ Y(bắc), X(đông) theo Tọa độ CAD, không cần phải copy cột trung gian. Thực hiện là tại bảng ấn chuột phải Danh sách hiện ra (cuối cùng danh sách).
+ Thêm ứng dụng nhỏ phần trắc dọc trắc ngang -> Lưu sang định dạng khác -> 
Xuất sang định dạng lý trình, độ cao, tên cọc, offset (DPC, DPO)-> thêm ghi file toàn bộ điểm trắc dọc và trắc ngang chung 1 file đuôi(*.cdcn) . 
 
8. Phiên bản cập nhật ngày 31/8/2018:
+ Thêm thiết lập thông số chèn điểm tự động theo bề mặt. 
*  Fix lỗi thiết lập màu đường đồng mức cái và đồng mức con.
+ Bổ sung phần
 kiểm tra đưa ra báo cáo khi mở và ghi file bản vẽ DWG có tên file hoặc đường dẫn có ký tự tiếng Việt UNicode và đổi tên bằng cách bỏ dấu (mở file). 
 
7. Phiên bản cập nhật ngày 28/8/2018:
+ Thêm phần kiểm tra đưa ra báo cáo khi mở và ghi file bản vẽ DWG có tên file hoặc đường dẫn có ký tự tiếng Việt UNicode. 
 
6. Phiên bản cập nhật ngày 28/8/2018:
Phần ứng dụng tuyến, trắc dọc trắc ngang: 
+ Thêm vẽ tim tuyến từ file tọa độ đỉnh (*.tdd) 
+ Thêm nội suy trắc ngang theo dữ liệu mô hình: Lựa chọn  điểm trắc ngang chỉ lấy giao cắt đường 3D và Lấy giao cắt đường 3D và mô hình ngoài phạm vi đường 3D.
+ Fix lỗi lấy số thực khi lấy điểm khi cắt ngang giao cắt tại đỉnh mô hình một số trường hợp không lấy hết điểm
.
 
5. Phiên bản cập nhật ngày 24/8/2018:
+ Thêm cọc trắc dọc tim khi khoảng cách giữa các cọc lớn hơn quy trình quy định 
* Fix lỗi không lưu file trắc dọc (*.dpf) dẫn đọc lỗi.
+ Fix lỗi tính tọa độ tđường trắc ngang trong đoạn cong chuyển tiếp khi tọa độ tim đọc từ file *.dpf
.
 
4. Phiên bản cập nhật ngày 21/8/2018:
- Ứng dụng Tuyến đường giao thông (nội suy số liệu trắc dọc, trắc ngang từ bình đồ...):
+ Thêm rải điểm trắc dọc trắc ngang toàn bộ điểm và tỉa bớt điểm khi có tim tuyến.
+ Chọn tim tuyến đường polyline nhận được đường cong
.
+ Thêm lưu lại tim tuyến, lý trình cọc tim tuyến vào file và lựa chọn đọc tim tuyến, lý trình tim tuyến từ file.
* Thêm Lựa chọn đọc tên điểm, lý trình và độ cao tim tuyến từ file trắc dọc (*.dpf).
* Fix lỗi tính một vài trường hợp đặc biệt khi nội suy theo mô hình tam giác lấy thiếu điểm.
* Fix lỗi tính trắc ngang lệch hướng tại điểm Nối đầu(ND) khi lý trình NĐ của điểm đo không khớp với lý trình Nối đầu của tim tuyến dẫn đến nội suy tại cọc ND (trong TH này) lấy không hết điểm đo đối với ứng dụng nội suy theo điểm.
* Tối ưu lấy chính xác các điểm trắc ngang bụng đường cong khi bán kính nhỏ, mặt cắt ngang cắt nhau hoặc quá gần nhau.


 
3. Phiên bản cập nhật ngày 14/8/2018:
+ Nội suy trắc dọc, trắc ngang từ bản vẽ bình đồ: thêm phần lựa chọn theo điểm đo (chỉ lấy điểm đo không lấy theo mô hình tam giác).
* Fix lỗi nội 
 suy trắc dọc, trắc ngang từ bản vẽ bình đồ theo mô hình tam giác.
+ Phần Trắc dọc trắc ngang thêm phần rải điểm và tuyến.
* Fix một số ứng dụng khác
 
2. Phiên bản cập nhật ngày 17/7/2018:
+ Thêm định dạng kết quả tính chuyển tọa độ (góc B, L ° ‘ “ N; E)

1. Phiên bản cập nhật ngày 27/6/2018:
+ Thêm biên tập 7 bảng  bình sai GPS bằng phần mềm Compass Solution;
+ Thêm chuyển hệ tọa độ Quốc gia về tọa độ công trình
+ Thêm một số ứng dụng vẽ trực tiếp lên nền ảnh Google maps đồng thời vẽ trực tiếp lên bản vẽ CAD (như vẽ đường, đường khép kín; đường kết hợp taluy, taluy khép kín; vẽ nhà qua 3,4, 5 điểm trở lên; vẽ tuyến chèn đỉnh; đóng cong bản vẽ và tự cập nhật vào Google maps )
* Fix lỗi vẽ taluyThông tin chi tiết
Tên file:
hhmaps2016_setup
Phiên bản:
2016
Tác giả:
Dương Ngọc Hiền (ngochien.tedi@gmail.com)
Website hỗ trợ:
https://www.facebook.com/phanmemhhmaps
Thuộc chủ đề:
Tải về » Phần mềm hhmaps
Gửi lên:
26/06/2018 13:25
Cập nhật:
26/09/2019 15:21
Người gửi:
hhmaps.vn
Thông tin bản quyền:
Dương Ngọc Hiền
Dung lượng:
16.51 MB
Đã xem:
84218
Đã tải về:
125775
Đã thảo luận:
11
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Đăng nhập thành viên

Giới thiệu

Phần mềm ứng dụng khảo sát hhmaps

Phần mềm hhmaps có rất nhiều tính năng rất hữu hiệu trong công tác đo đạc khảo sát địa hình, xử lý hầu hết số liệu cơ bản:+ Bình sai lưới mặt bằng, theo 2 thuật toán phụ thuộc và tự do có đánh giá độ ổn định của mốc cơ sở khi quan trắc chuyển vị công trình.+ Bình sai lưới độ cao, theo 2 thuật toán...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 11213

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 174076

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18844146

Danh ngôn